Werkgroep

WG Zorggegevensuitwisseling

Aanleiding

De zorg is continu in ontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor ondersteunende en faciliterende software. De werkgroep Zorggegevensuitwisseling probeert alle betrokkenen op één lijn te krijgen ten aanzien van de wijze waarop zorggegevens uitgewisseld kunnen of moeten worden tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieder en zorggebruiker. Als voorbeeld dient informatie van de arts veilig en correct gedeeld te kunnen worden met apotheken, ziekenhuizen en zorggebruikers. Om dit te realiseren, is samenwerking tussen regulerende partijen, zoals het Ministerie van VWS en standaarden ontwikkelaars zoals ISO, NEN en Nictiz cruciaal.

Doel

Creëer samen met alle betrokken partijen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nictix, ZiN, VZNZ etc. een werkbare situatie voor de uitwisseling van zorggegevens opdat ICT-leveranciers in de zorg (op termijn) optimale ondersteuning kunnen (blijven) bieden aan zorgorganisaties.

Werkwijze

  • De werkgroep komt 6 maal per jaar bij elkaar en vaker als nodig is, op locatie van een van de deelnemers of online.
  • De werkgroep ontwikkelt en deelt inzichten over de gevolgen van de veranderingen, eventuele oplossingen en voortgang in samenwerking.
  • De werkgroep onderneemt acties om raakvlakken tussen FG’s en WG’s te optimaliseren op overlappende onderwerpen.
  • De werkgroep adviseert het bestuur in zake gegevensuitwisseling.
  • Leden van de werkgroep participeren in relevante gremia (op basis van het OIZ-standpunt) en bespreken agenda’s van de gremia in de werkgroep.
  • De werkgroep doet algemeen verslag tijdens de ALV, eventueel ook namens de focusgroepen.

Resultaten

  • Periodiek inzicht in relevante ontwikkelingen: lijst van relevante ontwikkelingen (wetgeving, standaarden en subsidies)
  • Periodiek monitor van voortgang van relevante ontwikkelingen
  • Invloed op relevante wetgeving, standaarden en subsidie programma’s

Focusgroepen