Over OIZ

OIZ, Nederlandse Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg, is sinds 2001 de belangenbehartiger van ICT-leveranciers in de zorg. OIZ verenigt organisaties die actief zijn in het ontwikkelen en leveren van ICT-oplossingen in de zorgsector en adviseert stakeholders over optimale communicatie en technologie in de zorg. De vereniging OIZ biedt haar leden meerwaarde door zich te richten op thema’s die niet door de individuele leden zelf gedragen kunnen worden – pre-competitief, prospectief en effectief.

Aan het hoofd van de vereniging OIZ staan de leden in de Algemene ledenvergadering. De dagelijkse leiding berust bij het bestuur en het bureau. Gezamenlijk bepalen zij de koers en standpunten van OIZ.

Als leidraad voor het handelen en optreden van OIZ koerst het bestuur en het bureau op een door de leden geaccordeerd visie- en beleidsplan. Voor de periode 2019-2021 is dat RUIMTE. OIZ wil voor haar leden ruimte creëren op velerlei gebied. Ruimte staat voor:

 • Regelgeving
 • Uitvoering & implementatie
 • Imago
 • Meepraten
 • Taal & technologie en
 • Economie

Visie

ICT is niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij. In het ontwikkelen van beleid worden de ICT-leveranciers echter vaak nog als laatste betrokken. Dat moet anders! Door krachten en kennis te bundelen en dit pro-actief uit te dragen wordt OIZ door de diverse gesprekspartners (o.a. overheid, zorgorganisaties, verzekeraars) als een van de eerste partijen gezien waarmee gesproken moet worden in het kader van het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de gezondheidszorg daar waar ICT een rol speelt. Dat zorgt voor meer efficiëntie, effectiviteit en (snellere) implementeerbaarheid.

Het doel van de vereniging is de bevordering van een verantwoorde toepassing van de informatica en de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de Nederlandse gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties, welke informatica en ICT-producten en diensten ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg aanbieden.

Activiteiten

 • Het realiseren van pre-competitieve samenwerking tussen zorg ICT aanbiedende partijen onderling alsmede samenwerking tussen zorg ICT aanbiedende en zorg ICT afnemende partijen
 • Het ondersteunen van initiatieven, welke de uitwisselbaarheid van gegevens tussen zorginformatiesystemen mogelijk maken
 • Het aantoonbaar maken van de baten alsmede een schatting van de benodigde investeringen inzake veranderingen in de zorg ICT
 • Het bijdragen aan normalisatie- en standaardisatieactiviteiten en de toepassing van normen en standaarden te bevorderen
 • Het onderhouden van contacten inzake zorg ICT met partijen in de gezondheidszorg, zoals koepelorganisaties en de overheid
 • Het verzamelen en distribueren van relevante informatie
 • Het formuleren en uitdragen van gezamenlijke standpunten
 • Het organiseren van vergaderingen en evenementen en het onderhouden van een website ten behoeve van de uitwisseling van kennis en ervaring zowel voor de leden als voor doelgroepen binnen de gezondheidszorg

Algemene ledenvergadering

OIZ organiseert minimaal elk kwartaal een Algemene ledenvergadering (ALV).  Tijdens de ALV bespreken leden actuele thema’s, vaak ook met aansprekende externe specialisten. Naast het delen van algemene verenigingszaken biedt de ALV de mogelijkheid om elkaar informeel te ontmoeten tijdens de netwerkborrel.

De meest recente verslagen en presentaties zijn voor OIZ- leden beschikbaar. Het secretariaat stelt op verzoek ook oudere documenten ter beschikking.

Ledenvergaderingen

Onze leden

Software in de zorg heeft te maken met continu veranderende en specifieke eisen. Niet alleen die van uw klant, maar ook van de overheid en andere toezichthouders. Wilt u ook heldere afspraken en tijdig geïnformeerd worden door alle partijen? Als lid van belangenvereniging OIZ staat u altijd sterk. Laat uw belangen door OIZ behartigen, zodat u zich kunt focussen op uw core business: IT-dienstverlening en softwareontwikkeling voor de gezondheidszorg.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal 9 leden binnen OIZ die zich voor een specifieke periode binnen OIZ extra inzetten om de doelen die OIZ zichzelf stelt, te realiseren. Hiertoe wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Het OIZ bestuur wordt bijgestaan door een directeur.